Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Duszpasterze

Ks. prałat Władysław Wyszowadzki

Urodzony 18 listopada 1949 r. w Brzezowej k. Jasła, syn Tomasza i Eleonory. Do szkoły średniej uczęszczał w Nowym Żmigrodzie (parafii późniejszej błog. Księdza Władysława Findysza). Studiował w Krakowie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując w grudniu 1975 r. stopień magistra biblistyki. Z początkiem następnego roku wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu

2 czerwca 1978 roku w Paryżu otrzymuje z rąk ks. bpa Władysława Rubina, późniejszego kardynała, święcenia kapłańskie, poczem zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, początkowo do parafii M.B. Częstochowskiej na Devonii, a następnie do Parafii Chrystusa Król na Balham. Od roku 1992 pełni obowiązki proboszcza tejże parafii.

6 lipca 1982 r. uzyskuje tytuł doktora teologii w zakresie teologii biblijnej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 4 października 1989 r. uzyskuje stopień doktora filozofii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.

24 czerwca br. otrzymał w Warszawie nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za działalność duszpasterską i postawę patriotyczną na terenie Wielkiej Brytanii.

W dniu 6-go czerwca 2016 roku uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego stopień naukowy Doktora Habilitowanego nauk teologicznych w dyscyplinie teologia pastoralna nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci Rozprawy habilitacyjnej: Opieka duszpasterska nad Polonia Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.

W dniu 21 września zgodnie ze Statutem Polskiego Uniwersytetu w Londynie i postanowieniem Senatu Uczelni, Rektor PUNO powołał Ks. Władysława Wyszowadzkiego i na stanowisko profesora PUNO.

24 października 2019r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Odznaczenia i tytuły. 14 września 1987r. odznaczony „Medalem Zasługi przy wnoszeniu Domów Bożych w Diecezji Przemyskiej” przez ks. abpa Ignacego Tokarczuka. 11 kwietnia 1989 r. mianowany Kapelanem Magistralnym Suwerennego Zakonu Maltańskiego. 2 października 1990 r. zostaje przyjęty do Królewskiego Zakonu Konstantyniańskiego w randze „Equitem Gratiae Ecclesiasticum”. 12 kwietnia 1990 r. Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp mianuje go Dyrektorem Fundacji swojego imienia z siedzibą w Londynie. 20 października 1992 r. zaliczony zostaje w poczet „Kapelanów Jego Świątobliwości” (prałat) przez Jana Pawła II. 29 września 1993 r. mianowany przez Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, „Honorowym Kanonikiem Kapituły Archikatedralnej św. Jana w Warszawie”. W lutym 1998 r. zostaje przyjęty do Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie Polskim w randze „Kawalera” a w 2003 r. podniesiony zostaje do godności Komandora, jest też nagrodzony „Srebrną Palmą Zasługi” tegoż Zakonu.

2 maja 2000 r. odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Zakonu Maltańskiego „Pro Piis Meritis”. 6 lutego 2003 r. w 25-tą rocznicę sakramentu kapłaństwa zostaje podniesiony do godności „Kapelana Wielkiego Krzyża Konwentualnego Ad Honorem”. 11 kwietnia 2006 r. papież Benedykt XVI mianuje go „Honorowym Prałatem”. 2 maja 2008 zostaje odznaczony „Dyplomem i Medalem Zasługi” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 13 grudnia 2009r. Prymas Polski Ks. Józef  Kardynał Glemp odznacza go Złotym Medalem Zasługi dla Kościoła i Narodu “Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti”. 2 marca 2014 odznaczony medalem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Medal Signum Universitatis.

Dewizą życiową są słowa „Crux Domini Spes et Victoria” (Krzyż Pana Nadzieją i Zwycięstwem).

Ulubione zajęcia: Muzyka organowa szczególnie J.S. Bacha i F. Mendla. Od dzieciństwa ma zamiłowania do muzyki kościelnej, grywał na organach po wielu kościołach, w tym dwukrotnie w Katedrze Westministerskiej i kilkakrotnie w Brompaton Oratory.

Publikacje: „Wdzięczni Bogu” – Złoty Jubileusz Parafii Balham 1948-1998,Londyn 1998. Ponad 120 artykułów w „Gazecie Niedzielnej” i w „Niedzieli”. Autor dwóch obszernych wstępów do książek upamiętniających wizytę duszpasterską prymasa Polski ks. Józefa kardynała Glempa do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Publikacje w „Gościu Niedzielnym”, recenzje w „Studiach Płockich”, „Wiadomościach Częstochowskich” oraz w „Duszpasterzu Polskim Zagranicą”.