Tel. 020 8672 5070, 020 8767 0358 balham@pcmew.org

Koło Pań

Działalność Koła Pań

Koło Pań jest częścią wspólnoty katolickiej na Balham od 1969 roku, powstałą zaraz po nabyciu ośrodka parafialnego obecnie Klubu Orła Białego. Zorganizowała się wówczas grupa kobiet do pomocy w uporządkowaniu wnętrza zakupionego domu oraz do prowadzenia niedzielnego bufetu i kawiarenki, po to by wspomagać materialnie to duże przedsięwzięcie nabycia lokum na ośrodek parafialny.

Z czasem nadano grupie miano Koła Pań. Opracowano statut i określono następujące cele: praca charytatywna, społeczna, kulturalna i towarzyska. Zebrania cieszyły się dużą frekwencją, a liczba członkiń się powiększała.

Od początku istnienia ośrodka panie były włączone w życie parafii, w działalność polskiej szkoły oraz żywo interesowały się sprawami młodzieży na naszym terenie. Główną ideą przewodnią Koła stało się kultywowanie tradycji rodzinnych i wychowanie młodzieży w duchu religijnym i patriotycznym.

Prezeski Koła Pań, których było 14, zmieniały się poprzez głosowanie w wyborach gremialnych. Wszystkie panie wnosiły nowe pomysły, entuzjazm i przyczyniły się do osiągnięcia imponujących wyników w pracy społecznej, charytatywnej i kulturalnej na terenie parafii.

W początkowych latach działalności, oprócz wzajemnej pomocy członkiń, Koło Pań opiekowało się polskimi pacjentami w szpitalach na Tooting Bec i Springfield Hospital. Wielokrotnie również wspierało finansowo Szkołę Przedmiotów Ojczystych na Nightingale Lane, Harcerstwo, Zuchy oraz zespół pieśni i tańca „Orlęta”.

Koło Pań miało również duży udział w pracach porządkowych, doprowadzając do stanu użytkowania, nowo nabyty kościoł Chrystusa Króla. Nie szczędzono czasu i wysiłku, które trzeba było dzielić z obowiązkami rodzinnymi.
Panie ufundowały baldachim, który obecnie używany jest w procesjach z okazji różnych uroczystości religijnych oraz zakupiły książeczki do nabożeństwa. W późniejszym okresie ufundowały jeden z witraży, na chórze.
Tradycją Koła Pań jest budowanie jednego z ołtarzy na święto Bożego Ciała.

Koło Pań jest umieszczone na liście fundatorów POSKu, biblioteki oraz teatru, ma swój zapis w księdze wieczystych składek na muzeum im Generała Sikorskiego, a także popiera Polski Uniwersytet na Obczyźnie i Fundusz Kardynała Glempa. Członkinie Koła Pań wspomagały wielokrotnie Trinity Hospice, jak również działalność Sue Ryder Foundation oraz organizowały i wysyłały paczki z odzieżą do instytucji opieki nad dziećmi i udzielały wsparcia finansowego takim organizacjom jak Friends of Poland, Centrum Zdrowia Dziecka i Caritas. Wielokrotnie też wspomagały indywidualne prośby o pomoc, szczególnie na leczenie oraz miały swój udział w zakupie sprzętu medycznego do jednego ze szpitali w kraju. Organizacji i osób indywidualnych, którym Koło Pań udzielało wsparcia finansowego od początku swego istnienia, jest tak wiele, że nie sposób tu wszystkich wymienić. W kronice Koła Pań znajduje się wiele listów dziękczynnych, które w owym czasie, potwierdzały sens i konieczność tego rodzaju pomocy.

Środki przeznaczane na działalność charytatywną sięgały tysięcy funtów. Wypracowywane były przez organizowanie różnych imprez dochodowych. Jedną z nich były słynne bale w ośrodku Orła Białego, które zyskały renomę bardzo eleganckich i pomysłowych. Bale te były bardzo popularne i tłumnie uczęszczane przez Polaków zamieszkałych w Londynie i okolicznych miastach.
Poza balami organizowano tombole i loterie, które jednocześnie spełniały role towarzyskich spotkań parafian. Nakładem ciężkiej pracy organizowano również bazary świąteczne i kiermasze Wielkanocne, podczas których sprzedawano artykuły spożywcze, wyroby mięsne oraz własne wypieki.
Te najbardziej dochodowe imprezy, pozwalały na tak dużą działalność charytatywną.

Koło Pań, które w pewnym okresie czasu miało w swoich szeregach kilkadziesiąt członkiń, było bardzo prężną organizacją. Panie nie szczędziły swojego czasu pomimo wykonywanej pracy zawodowej, licznych obowiązków domowych, dbania o rodzinę i dzieci w wieku szkolnym. Działalność Koła Pań cieszyła się sympatią ze strony mężów i zawsze można było liczyć na ich pomoc, której chętnie udzielali.

Działalność Koła Pań nie ograniczała się do pracy charytatywnej. Organizowano wiele akcji kulturalnych i rozrywkowych, z których koniecznie wspomnieć należy prelekcje o tematyce religijnej, historycznej i podróżniczej oraz z zakresu literatury i sztuki. W ówczesnym czasie, ze względu na panujący w Polsce system polityczny, w Anglii mieszkało wiele znakomitych polskich pisarzy, historyków, muzyków oraz specjalistów innych dziedzin, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą. Na wygłaszane przez nich prelekcje zapraszani byli parafianie parafii Chrystusa Króla i wszyscy chętni. Wśród organizowanych akcji kulturalnych i rozrywkowych były również wystawy fotograficzne, malarskie i rzemiosła artystycznego, wspólne wyjścia do teatru w POSK-u i innych teatrów londyńskich. Panie wspólnie wyjeżdżały na wycieczki do różnych znanych i popularnych miejsc takich jak Arundel, Heaver, Leeds czy Warwick Castle.

Koło Pań wzięło pod swe skrzydła bibliotekę parafialną, która uformowała się ze zbiorów ofiarowanych przez proboszcza ks. Stanisława Cynara. Od czasu skatalogowania książek panie prowadziły niedzielne dyżury i wypożyczały książki parafianom. Biblioteka cieszyła się dużą ilością czytelników. Przez pewien czas działała również czytelnia. Księgozbiór rozrastał się z książek ofiarowanych przez parafian. W miarę możliwości i potrzeby kupowano nowe wydania z pieniędzy wypracowywanych przez Koło. Obecny księgozbiór biblioteki liczy ok. 2000 wolumenów.

Koło Pań w początkach jego działalności miało bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania parafii Chrystusa Króla na Balham, ponieważ było inicjatorem wielu przedsięwzięć, w których parafianie brali liczny udział, co prowadziło do budowania, jednoczenia, oraz rozwoju parafialnej wspólnoty. Obecna działalność Koła Pań ogranicza się do spotkań towarzyskich ze względu na podeszły wiek członkiń.